پروژه‌های انجام شده

مجتمع اداری و تجاری فیروزه

ساختمان مركزی شركت كشتیرانی ایران

ساختمان مركزی شركت سرمایه‌گذاری پتروشیمی

مجتمع مسكونی پزشكان

سالن پایانه مسافری

مجموعه صنعتی ورزیران

میهمان‌سرای ورزیران

سالن شركت ساپكو در نمایشگاه بین‌المللی

ویلای مسكونی >> نور

ویلای مسكونی >> كرج

مدرسه روستایی