پروژه‌های در دست انجام

مركز فرمان مترو

مجموعه ورزشی

احداث انبارهای قوه قضائیه

ساختمان اداری

سالن همایش و آمفی‌تئاتر شركت راه‌آهن شهری (مترو)

هتل عسلویه

برنامه فیزیكی ساختمان مركزی شركت مهاب قدس

پاركینگ طبقاتی

ساختمان ثبت اسناد

مجتمع فرهنگی سینمایی فارابی

باغ فرهنگی امیركبیر

سالن پایانه مسافرین به خارج منطقه آزاد قشم

مجموعه تجاری قشم